Choď na obsah Choď na menu
 


Zápis detí do materskej školy

pre školský rok 2015/2016

 

Zápis detí do Materskej školy v Železnej Breznici bude prebiehať

v čase od 16.2.2015 do 13.3.2015

 

Podmienky zápisu:

  • Zákonný zástupca dieťaťa predloží písomnú žiadosť o prijatie do materskej školy, ktorú si môže vyzdvihnúť v materskej škole

  • Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast

Podmienky prijatia:

Prijímame deti od 3 do 6 rokov

Prednostne sa prijímajú deti :

  • ktoré dovŕšili piaty rok veku a majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku

  • deti s odloženou pivinnou školskou dochádzkou

  • deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

 

Výn­i­močne sa prijímajú deti od 2,5 roka v prí­pade ‚ak dieťa má zvlád­nuté zák­ladné hygien­ické návyky.

 

Čo ponúkame:

  • pobyt detí v príjemnom a esteticky upravenom prostredí materskej školy

  • rozvíjanie kompetencií a zručnosti detí v rámci školských aktivít

  • aktivity zamerané na všestranný rozvoj detí formou hry

  • výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje podľa štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 a školského vzdelávacieho programu s názvom „ Včielka“

 

Materská škola                            

 

sam_1289.jpg

 

MŠ je jednotriedna, poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku 3 – 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou , rešpektujúc individuálne danosti, schopnosti a potreby každého dieťaťa.

 

 

Prevádzku MŠ zabezpečujú 2 kvalifikované učiteľky vrátane riaditeľky a  

1 prevádzková zamestnankyňa.

Riaditeľka MŠ:                                     Erika      Matúchová

Učiteľka     MŠ:                                   Adriána  Bozalková

ved.ŠJ, kuchárka,upratovačka MŠ:      Mariana  Sedliaková

 

Zameranie materskej školy

Materská škola je zameraná na environmentálnu a prosociálnu výchovu, ktorú možno pokladať za základ a východisko pre budúce vzdelávanie.

Pekná poloha našej materskej školy, ktorá leží v tichom údolí, obklopenom zalesnenými stráňami okolitých vrchov nás presvedčila o tom, aby sme zamerali náš školský vzdelávací program na prírodu, životné prostredie a vzťahy človeka k nim.

Materskú školu navštevujú aj deti z detského domova „Ratolesť“ Tŕnie. Prostredníctvom prosociálnej výchovy vytvárame  vnútornú potrebu alebo tendenciu robiť to, čo  prospeje druhému. Vedieme deti k tomu, aby sa vedeli správať prosociálne z vnútornej potreby. V záujme rozvoja  prosociálnosti rozvíjame spôsobilosti a vlastnosti a utvárame základy hodnotového systému človeka.

 

sam_0229.jpg

 

    

 

       

 

 

                                                                     

 

Interiér MŠ

sam_1291.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

sam_1292.jpg

 

 

 

 

 

  

 

 

sam_1295.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

sam_1289.jpg